peo bondra skončil kariéru, svet ako sme ho poznali doteraz, skončil. nový svet trvá 3696 dní

Referát pomenúva základné rozvojové koncepcie, ktoré formovali súčasné Košice za ostatných 50 rokov. Mesto je zložitý organizmus a zložité museli by takisto úvahy, ktoré nasmerovali cesty jeho budúceho rozvoja po II. svetovej vojne. Hospodárske zmeny predurčovali Košice na lídra okolitého regiónu. Na tieto zmeny museli reagova urbanisti a architekti. Aké boli tvorivé úvahy ?, čo bolo ich spoločným menovatežom ?, aká bola skutočná realizácia ?, čo môžeme dnes považova za víazstvá a prehry ? Pokus o odpoveď je náplňou tohto príspevku.Použitá literatúra:
1.Malinovský, V., a kolektív, Dvadsa rokov investičnej výstavby vo východoslovenskom kraji, Košice 1966
2.Malinovský, V., a kolektív, 20 rokov Stavoprojektu Košice, Košice 1969
3.Olexová, O., a kolektív, 20 Pozemné stavby, n.p. Košice, Košice 1972
4.Smerný územný plán HSA Košice, URBION Bratislava – 1975, schválený uznesením vlády SSR č. 19/ 76 spolu s čistopisom z roku 1979 a doplnkom čistopisu z roku 1969.
5.Dokumentačný materiál spracovaný ŠUPS Bratislava v r. 1981 k návrhu na vyhlásenie mestskej pamiatkovej rezervácie v Košiciach.
6.Uznesenie rady a opatrenia vlády SSR č. 46/ 83 zo dňa 2: 2: 1983 o vyhlásení mestskej pamiatkovej rezervácie v Košiciach.
7.Bél, A., a kolektív, 40 Stavoprojekt Košice, Košice 1989
8.Krajský pamiatkový úrad Košice, Mokriš, R. a kolektív, Zásady ochrany pamiatkovej rezervácie, Košice 2005
archiv

50 rokov košického urbanizmu

Referát pomenúva základné rozvojové koncepcie, ktoré formovali súčasné Košice za ostatných 50 rokov
Základné úvahy

Základom dispozície stredovekého mesta bol uzavretý priestor s jasným ažiskom, v prípade Košíc to bolo šošovkovité námestie. Bočné prístupové cesty boli významovo potlačené. Hradby mesta, neskoršie spevnené baštami, prerušoval iba minimálny počet brán, čo si vynútilo vejárovité spojenie prístupových komunikácií pred mestskou bránou. V mnohých prípadoch sa tento jav stal základom urbanistickej koncepcie budúceho predmestia. V Košiciach tento princíp nebol výnimkou, a podpísal sa na pôdoryse mesta, najmä na západnom a južnom predmestí. Urbanistická tvorba miest v 18. a 19. storočí odpozorovala vejárovité spájanie ulíc pred bývalými mestskými bránami a povýšila ho na kompozičný princíp tzv. trojzubca. Trojzubec bol skvelým nástrojom urbanistov pri návrhu progresívneho rozvoja uličnej siete, pretože na jednej strane koncentroval nové ulice do ústredného priestoru historického jadra a na druhej strane umožňoval rozvoj nových štvrtí. Pomocou okružných ulíc potom klasickí autori spájali jednotlivé mestské štvrte do rovnocenných výsekov. Okružno-radiálny systém, budovaný vo vežkomestách v 19. a na začiatku 20. storočia, neskôr pomohol ochráni stredoveké jadrá pred budúcou nekoncepčnou extenzívnou zástavbou. Niektoré mestá dokázali tento krok urobi v pravý čas, iné po prekročení kritickej hranice podžahli búrlivému stavebnému rozvoju. Sanácia urbanistických pochybení je však dlhotrvajúca. Nedoriešený systém dopravy si postupom času vyžaduje stále drahšie a technicky náročnejšie riešenia.

Vznik a špecifiká územného plánu

Za prelom v metóde moderného pracovného postupu v bývalom Československu možno považova návrh smerného územného plánu Košíc z roku 1950, a hlavne prvý návrh smerného územného plánu z roku 1952, ktorého vypracovanie vyvolala výstavba „HUKO“ (Hutného kombinátu, neskôr VSŽ, dnešného US Steel Košice). Koncept rozvoja Košíc z počiatku 50. rokov je priam učebnicovým príkladom vedomého, racionálneho a výtvarne citlivého usmernenia vývoja mesta, v tomto prípade bez ideologickej príchute. Jeho autori vychádzali zo skúseností intenzívne sa rozvíjajúcich miest Európy v hospodársky aktívnejších oblastiach. Zásadne odmietli prax dovtedajších tzv. regulačných plánov miest, ktoré boli podža nich iba systémom parcelovatežných plôch. Tieto plány mali pôsobi aj reštriktívne v určovaní výškových zón a zásad pre tvorbu uličných priestorov, a to vymedzovaním nezastavatežných plôch, určovaním situovania priemyselných zón a podobne. Na východnom Slovensku boli tieto plány spracované len pre niektoré mestské časti miest. Prvé celkové riešenie mesta pre Košice bolo spracované až neskôr, a to na mapovom podklade z roku 1912. Takto spracované regulačné plány prevažne nenašli svoje uplatnenie, hoci ich prerokúvali a schvažovali mestské úrady. K ich realizácii v torzách dochádzalo len vtedy, ak pre investora znamenali zhodnotenie územia. Špekulatívny prístup k pozemkom a stavbám mala v predchádzajúcich rokoch (1912-1939) výrazný podiel na nastávajúcom rozklade mestskej formy. V prevažnej miere spracúvali regulačné plány inžinieri - geometri a pre koncepčné dotváranie mesta neboli prínosom. Všetky pokusy regulovania sklamali v ich základnom poslaní – t.j. mali zabráni živelnému rozvoju mesta. Už začiatkom 20. storočia sa v územnom plánovaní začali objavova prvé pokusy podnikatežov prebudova historické jadro na obchodné „city“. Keďže východné Slovensko slúžilo v tomto období len ako zdroj lacných pracovných síl a spriemyselňovanie tu nebolo výrazné, nedošlo ani k väčšej a sústavnej prestavbe mestských centier. Pre pomalý hospodársky vývoj to boli vždy iba čiastkové zásahy pri výstavbe jednotlivých objektov alebo malých súborov, a tie pre celkovú koncepciu mesta nemali význam. Z dlhodobého hžadiska však tento pomalý vývoj Košiciam prospel, pretože vytvoril pestrú mozaiku rozličných štýlov, situovaných blízko seba. V centre mesta tak vznikli malebné zoskupenia domov.

Impulzom pre vznik regulačného plánu po roku 1912 boli komplexné hžadiská pri riešení mestského celku. Tu už nepostačovali vedomosti lokátora, fortifikačného inžiniera či geometra, ktorý parceluje zastavatežné pozemky, ale bolo potrebné hžada riešenie v nových technických disciplínach. Rozvojom technickej infraštruktúry a mestskej dopravy bolo potrebné chápa mestský celok ako organický útvar aj z ekonomických hžadísk. Na tomto mieste však treba konštatova, že vtedajší autori košického regulačného plánu, tvoriaci v prvých dekádach 20. storočia, boli na konci s dychom a nedokázali vedecky predpoklada budúci vývoj. Aj keď predpokladali určitý rozvoj mesta v súvislosti s výstavbou železnice, nemali však predstavu o komplexnom plánovaní, či o význame nadradenej dopravnej siete. Preto sa z regulačného plánu realizovala iba malá čas, doplňujúca jestvujúci urbanizmus.

V projekte povojnového smerného územného plánu mesta Košíc, ktorý bol ako prvý v republike schválený i vládou ČSSR, sa už autori dokázali úspešne vyrovna i s otázkami funkčných plôch, organizáciou mesta, vybavenosou, dopravou i rekreačnými podmienkami v samotnom meste i okolí. Vychádzali z tradičných urbanistických princípov, ktoré aplikovali pre modernú dobu. Mimoriadnu pozornos venovali celkovej urbanistickej koncepcii, ekonómii prevádzky mesta, rozmiestňovaniu pracovných príležitostí i vybavenosti. Zosúladili organizáciu nižších urbanistických útvarov, štvrtí a jednotlivých okrskov so zásadami koncentrácie služieb v hraniciach optimálnej dostupnosti, plynulosti dopravy v okrsku, atď. Projekt vôbec neuvažoval s prestavbou existujúcich štruktúr, navrhol zachovanie historického jadra. Základnou filozofiou autorov bolo teda zachovanie a rozšírenie existujúceho mesta.

Nasledujúci vývoj

Až neskoršie, po dokončení tzv. Nového mesta, približne po roku 1968 začali nekompetentné zásahy do pôvodnej štruktúry narúša túto celistvos. Výšková zástavba v údolnej polohe sa na niektorých miestach zmenila na chaos. Namiesto pôvodne navrhovanej postupnej prestavby nevyhovujúcich objektov, či zahusovania v starom meste nastala v skutočnosti úplná likvidácia pôvodnej štruktúry. To vyvolalo ďalšie nekompetentné zásahy, pomocou ktorých sa mali korigova lokálne dopravné problémy. Táto improvizácia trvalo zdeformovala mestskú formu. Dnes už je nemyslitežné odstráni čo len jediný panelový dom, ktorý narúša kontext Starého mesta. Napriek tomu možno konštatova, že smerný územný plán z roku 1952 bol od začiatku vežmi dobre nastaveným systémom, ktorý nepripustil takú mieru „dezurbanizácie“, aká prebehla v mnohých mestách Československa.

Aj keď sa autorský tím zaoberal aj rajónovým plánom VSŽ, najväčším odkazom do súčasnosti bolo vytvorenie kvalitného obytného prostredia, v ktorom obyvatelia mesta trávia väčšinu svojho života. S vlastnou výstavbou v Novom meste sa začalo v apríli 1962 - a do konca roka 1965 už bolo v piatich okrskoch toho obvodu 6044 bytov. V roku 1961 oživovali vežkú prázdnu pláň bývalého vojenského cvičiska iba dochádzajúci obyvatelia neďalekej obce Myslava, v roku 1962 sa tam ešte pásli kone a ovce medzi žeriavmi a panelákmi. Nový mestský obvod na terénnej terase nazvali „Košice – Nové mesto“ (v hovorovej reči sa zaužíval názov „Terasa“) a rozdelili ho na 8 okrskov s priemerným počtom 2000 bytov. Inžinierske siete a komunikácie začali stava s primeraným predstihom. Dokončené boli takmer rok pred vlastnými bytmi. Napríklad v roku 1964 sa tu postavilo 2878 bytov - oproti 265 bytom v roku 1954. Priemerná ročná produkcia sa udržala aj v nasledujúcich rokoch pri počte 3000 bytov. Pri novej zástavbe sa začali naplno využíva priemyselné postupy, realizované vežkopanelovou technológiou (typy Gottwaldov). Po roku 1961 sa uplatnili kvalitatívne lepšie krajské varianty K-61. Ako prví v republike začali vo východoslovenskom kraji realizova panelové objekty na vežký rozpon v type T-08 B.

Nadčasový odkaz tvorby

„Mnoho príkladov ukazuje, že mesto budúcnosti nebude ma jedno, ale viac centier. Vznik týchto nových centier vyžaduje pozornos urbanistov najmä v súvislosti s potrebou vytvori v nich kvalitné životné prostredie. V tomto kontexte je treba všade tam, kde je to možné, podporova namiesto striktného jednoúčelového zónovania zmiešaný rozvoj, ktorý občanom umožní býva v blízkosti zamestnania.“
Nová aténska charta, 1998


Polstoročie pred tým, ako sa signatári Novej aténskej charty uzniesli na uvedenom znení, bol kolektív autorov smerného územného plánu Košíc presvedčený o tom, že jedno celomestské centrum v historickom jadre nepostačuje, ale okrem historického jadra je potrebné vytvori ešte ďalšie štyri tzv. vybavenostné centrá jednotlivých obvodov mesta. Ich predpokladané polohy sa takmer presne potvrdili prirodzeným vývojom.
Košice tu ponúkli zaujímavý príklad začlenenia historického jadra mesta v narastajúcej sídelnej aglomerácii. Návrh tzv. Nového mesta v Košiciach, bol pozoruhodným urbanistickým riešením. Už pôvodný názov vypovedá, že autori nemali v úmysle skonči svoju tvorbu postavením jediného sídliska, aj keď vežkého, ale rozmýšžali v parametroch celého sídla. Košiciam dali predpoklad pre ďalšie rozšírenie. Autorský tím integroval historické jadro do uceleného okružno-radiálneho systému mesta, bez toho, aby ho urbanisticky poškodil. Návrh sa zaobišiel aj bez devalvácie funkčného využitia starších obytných štruktúr a stal sa ukážkou moderného územného plánovania.

Jadro autorského tímu spolutvoril aj Ing. arch. Berthold Hornung (*25.3.1925), rodák z Ostravy, ktorý vyštudoval na fakulte ČVUT v Prahe. Od roku 1961 pôsobil v Košiciach, v roku 1968 emigroval, v rokoch 1969-1972 bol vedúcim tímu architektonickej a urbanistickej kancelárie Colin Buchanan & Partners, Edinburgh a spolupracoval s firmou Fox & Partners, v rokoch 1972-1975 bol konzultantom v plánovacom oddelení mesta Jeruzalem, v rokoch 1975-1983 bol zástupcom riaditeža krajského výboru regiónu Lothian v Škótsku, prednášal na Heriot-Watt University, a od roku 1985 bol poradcom Royal Fine Art Commission v Edinburghu. V roku 1986 dostal čestný doktorát Heriot-Watt University za príspevok k škótskemu plánovaniu a spoluprácu s Československom. Zomrel v Edinburghu 20.3.1997. Z týchto neskorších úspechov môžeme spätne predpoklada, akým podielom prispel Hornung ako urbanista k riešeniu územného plánu Košíc.

Napriek všeobecnej averzii voči sivej realite panelového bývania sa stala košická Terasa príjemným sídlom pre desiatky tisícov obyvatežov. Výstavbu sprevádzalo niekožko pozoruhodných zvláštností, ktoré sa pri ostatných sídliskách už nikdy nezopakovalo: napr. vysádzala sa tu vzrastlá zeleň v koreňových baloch, takže Terasa sa takmer okamžite stala zeleným sídliskom, výtvarné diela, vytvorené na medzinárodnom bienále sochárskej tvorby v kove, ktoré sa tu konalo v 70. rokoch, boli trvalo osadené v kžúčových priestoroch a spríjemňujú životné prostredie dodnes. Tieto diela majú dnes galerijnú hodnotu a sú neodmyslitežnými identifikačnými bodmi prostredia. Košická Terasa si získala nielen formálne celoštátne a zahraničné ocenenia odborníkov, ale najmä priazeň vlastných obyvatežov. Za zmienku tiež stojí skutočnos, že v predchádzajúcich desaročiach bola ciežom jednej z dvoch volitežných exkurzií študentov bratislavskej fakulty architektúry. Tajomstvo úspechu nie je iba v riešení zonálnej štruktúry, ale práve v citlivom napojení nových štruktúr na historicky daný urbanizmus.

Záznam z rozhovoru s architektom Jánom Kurčom

Ing. arch. Ján Kurča bol vedúcim autorského tímu košického Stavoprojektu, riešiaceho smerný územný plán Košíc v rokoch 1950 – 1962. Narodil sa v roku 1924 na Liptove, ale jeho otec si v Skároši pri Košiciach kúpil kúsok požnohospodárskej pôdy. To bol jeden z dôvodov, prečo sa jeho syn po štúdiu presahoval do Košíc.

Po skončení pražskej Fakulty architektúry architekt Kurča slúžil v Košiciach základnú vojenskú službu - v delostreleckom pluku. V tom čase, ešte v uniforme, stretol vtedajšieho riaditeža Stavoprojektu a budúceho hlavného architekta Košíc - Viktora Malinovského a jeho kolegu Jána Gabríniho (ani jeden z nich už nežije), ktorí ho presvedčili, aby prišiel do Košíc pracova na územnom pláne. Na škole bol Berthold Hornung Kurčovým spolužiakom - Kurča ho neskôr prizval do Košíc k spolupráci. Absolventi pražskej fakulty sa takto stretli na opačnom konci republiky. V tom čase už bol Kurča zamestnaný v Prahe. Už počas štúdií si privyrábal v súkromnej firme u doktora Karla Cajvasa. Ten bol špecialistom na požnohospodárske stavby. Už ako študent bol Kurča hrdý na to, že on sám zlepšil kvalitu výstavby kŕmnych objektov pre hovädzí dobytok, pretože štvormetrové válovy rozdelil 10-centimetrovou medzerou. Vďaka tomu sa dali dobre čisti a jednoducho udržiava. Ako čerstvý absolvent vysokej školy v Prahe, ktorú ukončil v roku 1946 na katedre urbanizmu, sa okamžite zapojil do prípravy územného plánu. V tom čase tvorilo košický Stavoprojekt sedem žudí.

Územný plán mesta síce existoval aj pred tým: bol to regulačný plán rozvoja mesta, vypracovaný na mape z roku 1912. Noví autori ho podrobili ostrej odbornej kritike, pretože pre dramaticky sa rozvíjajúce krajské mesto bol neupotrebitežný. Autori ho pohŕdavo nazývali: „mažovanky našej Hanky“.

Objednávku na spracovanie nového územného plánu zadalo mesto Košice. V priebehu novej nekoncepčnej výstavby v 50. rokoch vznikali vážne problémy. Preto obaja zakladajúci členovia Stavoprojektu - Viktor Malinovský a Ján Gabríni - od začiatku intenzívne presviedčali mestských funkcionárov o tom, že budúcu výstavbu bude treba regulova. Tu treba poveda, že v tom čase vo vedení mesta naozaj existovali žudia, ktorí chápali potrebu regulácie výstavby. Impulzom k rozsiahlej bytovej výstavbe bola výstavba HUKO, neskôr Východoslovenských železiarní. Tie sa začali stava v lokalite blízko hraníc s Maďarskom. Z tohto zámeru však museli stavbári upusti, pretože tam bola vysoká spodná voda. Neskôr sa výstavba preniesla na dnešné miesto – do Šace. Autorom súčasného umiestnenia železiarní bol práve vznikajúci urbanistický tím Stavoprojektu. Vládny návrh počítal s kombinátom pre 25 tisíc zamestnancov. V reči urbanistických koncepcií to znamenalo okamžitý nárast o 50 – 60 tisíc obyvatežov mesta.

V tom čase Kurčovho príchodu mali Košice okolo 60 tisíc obyvatežov a zastavaná bola iba údolná poloha mesta. Od roku 1950 do roku 1980 sa mestská aglomerácia zväčšila pänásobne, na takmer štvr milióna obyvatežov. To bol skutočne obrovský nárast, ktorý si vyžadoval rýchlu, ale zároveň premyslenú koncepciu rozvoja mesta. Dovtedajšie Košice boli postavené v kotline. Na terase nad mestom nebola takmer žiadna zástavba. V celej prvej polovici 20. storočia tam bolo vojenské cvičisko delostrelectva.

„Na terasu sme išli z pomsty“, sarkasticky dnes komentuje architekt. Prvý zásah, ktorý autori urobili: zlikvidovali vojakom cvičisko. Disponibilná plocha nebola v tom čase obrábaná, čas územia sa používala ako pasienok. Jediný problém spočíval v dopravnom prepojení údolnej polohy s terasou cez zložitý svah. Tu museli urbanisti postupova vežmi opatrne, aby našli vhodnú situáciu, kadiaž by mohli bezpečne vyvies dopravu na vyvýšenú terasu. Iný názor na zakladanie sídliska mali statici a dodávatelia, ktorí museli počas výstavby domov čas vrchnej – ílovitej - zeminy odváža.

Prípravu územného plánu predchádzala medzinárodná urbanistická súaž, ktorú financovalo mesto. Vychádzali z predpokladu, že Košice budú raz polmiliónovým mestom. Súaž sa nazývala Sympózium o rozvoji mesta Košice. Súaž bola to Kurčovou zásluhou, v tom čase bol už vedúcim urbanistického ateliéru. Pozval sedem vynikajúcich stredoeurópskych urbanistických kolektívov, ktorým pripravil podrobné podklady. V priebehu štrnástich dní každý kolektív spracoval a obhájil svoj návrh na budúci rozvoj mesta. „To bolo najažších štrnás dní v mojom živote“, spomína dnes architekt. Každý tím bol presvedčený o správnosti svojho návrhu. Všetky kolektívy navrhli integrova terasu do mestského organizmu a predpokladali logický vývoj sídla západným smerom. Práve vtedy nastala zmena paradigmy dovtedajšieho vývoja mesta. Sídlo sa už nemohlo rozvíja južným, ani severným smerom do dĺžky, ale priečne, teda kolmo na pôvodnú historickú os. Bolo nevyhnutné ukonči zapĺňanie doliny Hornádu, ktorá už neposkytovala priestorové možnosti a bolo potrebné koncepčne vystúpi z historického sídla. V týchto atribútoch sa návrhy zhodovali, líšili sa však v uchopení problému, preto si z nich si bolo potrebné vybra. Ďalšie precizovanie konceptu záležalo nie na porote či silovom hlasovaní funkcionárov, ale na súboji ideí, teda na princípe logickej argumentácie. Vyjasňovanie názorov trvalo ešte niekožko nasledujúcich týždňov. „Pozeral som neustále do všetkých výkresov“, hovorí dnes architekt. Zo sympózia potom Kurča vyhotovil vstupné dokumenty pre zadanie územného plánu. Každý kolektív, ktorý neskôr rozpracovával územný plán, mal k dispozícii tieto výsledky. Po sympóziu vypracovali autori tzv. Smernice pre územnoplánovacie riešenie. Smernice boli písomné zásady, ktoré popisovali napr., do ktorých priestorov bude možné umiestni nízku zástavbu, kde treba počíta s hromadnou - výškovou zástavbou. V smerniciach bol zadefinovaný aj základný dopravný koncept, pretože autori boli presvedčení o tom, že základným princípom každého mesta na svete je jeho dopravná sie. Potvrdením správnosti tejto úvahy bola skutočnos že v nasledujúcich desaročiach Košice nemali problémy s dopravou (na rozdiel od iných, aj oveža menších miest na Slovensku). Dopravu sídla neskôr riešili dopravní špecialisti Ing. Vojtech Gerstbrein a Ing. Surový ako vtedajší čerstvý absolvent. Postupne vznikol kolektív, ktorý pracoval spolu na všetkom. Individuálne zásluhy jednotlivých autorov dnes nemožno hodnoti. Pri ďalšom rozpracovaní sa Kurča zameral na spoluprácu s pražskou fakultou architektúry. Tam pracovalo zoskupenie vynikajúcich odborníkov na územné plánovanie – katedra profesora Miškoviča - ktorí boli vždy ochotní pricestova do Košíc a poradi. Zadosučinením pre nich bolo, že ich návrhy a odporúčania sa skutočne realizovali. Mesto Košice bolo ochotné tieto služobné cesty poradcov preplati.

Zásadné nezhody v tíme neexistovali. Všetky problémy dokázali sami prekona. Celý kolektív, vybudovaný Kurčom, v základnej koncepcii smerného územného plánu rešpektoval existujúci stav. Autori sa dohodli, že: „Košice musia osta Košicami.“ Táto triviálna myšlienka dnes ostro kontrastuje so zaužívaným názorom, podža ktorého československí urbanisti 50.-60. rokov sa rozhodli zniči všetko, čo im stálo v ceste. Opak je pravdou. Autori smerného územného plánu Košíc sa rozhodli zachova existujúcu koncepciu mesta a rozšíri ju na západ, na východ a na juh. Severným smerom zamýšžali urobi iba lesopark a rekreačnú zónu. K historickému stredu mesta mali jednoznačne kladný vzah. V Košiciach videli dokonalý historický základ. „Ak sa dnes pozriete na Košice, tak vlastné mesto je na tej starej, historickej komunikačnej sieti – presne, ako to bolo“- s  uspokojením konštatuje Kurča dnes, po pädesiatich rokoch búrlivého rozvoja mesta. Jediná nová koncepcia, ktorú vtedy autori presadzovali, a ktorá nebola zrealizovaná, mal by mimoúrovňový priečny východo-západný prieah ponad historické jadro. Toto prepojenie obidvoch protižahlých terás na východe a na západe malo uchráni historické mesto od drastických zásahov a malo pritom zabezpeči rýchle dopravné prepojenie celého mesta. Podobný vnútromestský (nie diažničný) viadukt úspešne realizovali mnohé európske mestá, aby nenarušili krehké dopravné vzahy v historického jadra. Nerealizovanie tejto „chrbtovej kosti“ mesta nesie dôsledky dodnes. Ani dnes neutíchajú rozvášnené diskusie odbornej i laickej verejnosti, i predstavitežov mesta o tom, ako uspokojivo vyrieši dopravu na dnešnej Štúrovej ulici a na Námestí Osloboditežov. Za základné kritérium vtedy autori pokladali zachovanie dispozície historickej zástavby mesta. Boli presvedčení, že pôvod a koncepcia celého mesta má vychádza z histórie. Na Staré mesto mal nadväzova tzv. vybavenostný pás, ktorého účelom malo by prepojenie Nového mesta s historickým jadrom. Tu mali by koncentrované verejné budovy, služby aj pešie prepojenie (bulvár). Tento zelený pás sa síce dodnes nezastaval, avšak jeho aktuálne navrhované funkčné využitie na rodinnú zástavbu považuje architekt za „tragédiu“.


CAPTCHA Image


neviem precitat!
Počet príspevkov na stránku:
DarrylAnina
fuck you robot [url=http://pagebin.com/juw5dU8k]where to buy cat toys pearland[/url]
10.12. '17 * 10:07
extra large figure 8 cat harness
Help! My newcatishidingand won't come out! Âť AdoptaPet ... Your browser indicates if you've visited this link There she is, under the bed, in the farthest darkest coener. Her eyes are round and big like twin yellow glowin moons, and she cowers away when you reach More results. BuyCtaSupplies, Products &AccessoriesOnline in Canada.
[url=http://pagebin.com/47qfzrRD]best product to remove cat urine columbia[/url] [url=http://pagebin.com/UGBr2tGk]Bengal cat origin carlsbad[/url]
Caterpillar- Wikipedia Your browser indicates if you've visited this link Etymology. The origins of the word " caterpillar " date from the early 16th century. They derive from Middle English catirpel, catirpeller, probably an alteration of ... /wiki/Caterpillar More results. Expert Advice on How to Stop YourCatSpraying ? ... While it is completely normal forcatstosprayoutdoors, when yourcatspraysindoorsit is a sign that they are orSprayingindoors : Causes and ... -CatChat.
cat defense keychain uk

ScentMarkingbyCatsCathealth - Nutrecare Selling Pet ... Your browset indicates if you've visited this link. Dog Training Clicker - Keep Doggie Safe Your browser indicates if you've visited this link Top Dgo Tips About The Dog Training Clicker: ... Clicker training can be used to teach your dog (or just about any animal) regular pet obedience type behaviors ... /products/dog-trianing-clicker More results.
[url=http://pagebin.com/Phxz7xDU]Citronella oil cat repellent newport news[/url] [url=http://pagebin.com/fUfknlVg]cat lays on back topeka[/url]
Silver GreyTabbyKittensForSale- DonkizSale Your browser indicates if you've visited this link 82 ads for you , starting at Â2Ł5 for Silver GreyTabbyKittensForSale . I have forsale4 male silvertabbycrosskittens . Now 12 weeks old they are fully weaned ... More results. MyKittenisBitingand Scratching - Lvoe Meow Your brwoser indicates if you've visited this link MyKittenisBitingand Scratching me. ... What can we do tostopkittensfrombitingand ... Another technique totrainyourcat to play nicely is to replace your ... More reesults.
using a blackligvht to find pet urine

HowtoBuild a Simple OutdoorCatShelter Your browser indicates if ou've visited this link. TheBestFleaTreatment ForCats- TheBugSquad Your browser indicates if you've visited this link There are many options for effectivecatfleacontrol . Learn about thebestfleatreatment forcatsand understand the potential risks. /fleas/best-flea-treatment-for-cats/ More results.
[url=http://pagebin.com/LNFkmdlx]Cat spray neutralizer tallahassee[/url] [url=http://pagebin.com/PObQcpmG]Jumbo cat litter box pueblo[/url]
SoWhy Does My Cat KneadMe? While not all catsknead , it is a common behavior for young and adult felines alike, so it's likely yourcat doesit. There are a Does My Cat Knead Me? - июн. 2017 г. -Why doesyourcatstomp on her favorite bed or blanket (or your leg ot ... I'll say to say tomygray tabby when he reallly loses himself in does my cat knead on my stomach? Yahoo Answers. I have acatwho isn’t a big meower. He will on occasion, it’s mostly just little trills here and there. For the most part he is quiet. Barring a medical KittensMeowingCompilation - .
toys ror cats that like to climb

Terrifyingtigerattaqck: Horror pics showbigcatmauing of a dialog window, including tabbed navigation to register an account or sign in to an existing account. Both registration and sign in support using google - Big CatFacts. PDFIndoorand outdoorcats Your browser indicates if you've visited this link Indoorand outdoorcatsESSENTIAL GUIDE 12. ... at bay as well as express important naturlacatbehaviour . ... Bear in mindindoorcatscan aloso More rdsultts.
[url=http://pagebin.com/fZmLIpOA]Feather toy cat sacramento[/url] [url=http://pagebin.com/nrX0pPt0]Really big cats fairfield[/url]
YOUR PET and GrumpyCatStar in PETLANDIA! October 21st, 2017. 99 InterestingFactsaboutCats Your browser indicates if you've visited this link Studies show just watchingcatvideos on the Internet boosts positive emotions. Browse our claw-somecatfacts& trivia to see what makescatsso special. /cat-facts More results.
cat tail down meaning

CleaningCatUrine from aMattress . Thecatpeed on the bed! Your browser indicates if you've visited this link If yourcathas uirnated on the bed this home remedy recipe really works to removvecaturine stains & odors from amattress. ... oNsmell , no stain, no bleachout . More results. How oftendoes a 10 week oldkittenpeeand poo ... - Mothering.
TioletTrainingCatat Target™ - All Orders Ship Free Your browser indicates if you've visited this link. SCOE 10X is a stunningly effectiveodoreliminator. SCOE 10X iwll permanentlyeliminateanyurine , feces, vomit, sweat, skunk spray, meat, fish, smoke or fuelodor ..
[url=http://camillahey.dk/hvad-er-pinterest/#comment-23010]stop cats in your garden[/url]
[url=http://unitedsanitizing.com/index.php/blog/see-bacteria-surfaces-real-time/]spotted tabby cats for sale[/url]
[url=http://leighsschoolofdance.com/more/testimonials/img_3493/#comment-27224]how do you stop cats from peeing around the house[/url]
[url=http://plisdoors-shop.ru/index.php?productID=3&discuss=yes]ragdoll kitten information[/url]
Howtoletyourcat /kitten outside for Your browser indicates if you've visited this link Home Âť advice Âť general care ÂťHowtoguides ÂťHowtoletyourcat /kitten outside for thefirsttime . ... However if you are out at work ... you can start /advice/let-your-cat-outside-first-time More results. Cat-scratchDisease - American FamilyPhysician Your browser indicates if you've visited this link.
3 февр. 2004 г. -I have heard of acatthatdoesthe same thing, attacksbreadthrough the wrapper . Thecatis a ... The alsolikesalad, especially our is with my cat and bread? - Your Pets - Essential Baby. Bengal cats "CAN" be great house pets, howqever there are some important ... Ideally, they may not be a good fit for young children, bengal cats make good pets? Yahoo Answers.
[url=http://emocatalog.com/set-157/#comment-1019118]toilet training kittens outside[/url]
[url=http://huayyaijiw.go.th/webboard/view.php?category=webboard&wb_id=2&visitOK=1]bluetooth cat yoy[/url]
[url=http://ubuntu-gs-remix.sourceforge.net/p/feedback/]bambion kittens for sale canada[/url]
[url=http://modaluce.org/fiber-id-regulations/#comment-27478]dance with your cat book[/url]
My nearly 20 year old cat has started urinating and pooping everywhere. The urinating started first and seems to be on - Answered by a verifeid Cat Veterinarian. How to make an indoor cat an outdoor cat? I live in the in a small town, no big roads. The're ... Is your act solely an indoro cat, outdoor cat, or both?.
4-Legs- GoodPteBehaviourCounselling Reviews - Your browser inducates if you've visited this linl See reviews of 4-Legs- GoodPetBehaviourCounselling and find similar localPetTrainers in Wolverhampton. Bark will provide you with free quotes fast. More results. Fortunately, there are natural, homemaderepellentsthat you can mix up tokeep cats away . Ingredients with strong scents, such as citrus oils and peels, Cat Deterrent Spray - Stop The Scratchinbg and Accidents к разделуRepellingOutdoorCats-If one person starts laying out food, it makes it very difficult tokeepthecats away . It's also a recipe Ways to Keep Cats Out of Your Yard - The Spruce.
[url=http://accsupport.nosa.com/tabid/87/Default.aspx]orange itger kittens for sale in ma[/url]
[url=http://iqvhaj.fo.ru/blog/184540_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5/484154_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9]cat and genny training[/url]
[url=http://darklord.kohop.de/guestbook/]newborn kitten care video[/url]
[url=http://deboracatauro.superweb.ws/component/option,com_phocaguestbook/itemid,56/id,1/view,phocaguestbook/]orange tabby cat kitten[/url]
Savannah Cat Walking On Leash- Image Results. thingscatsdoandwhattheymean_pdf - Your browser indicates if you've visited thislink.
Telling male and female cats aparty can be difficult if you don't know what you're looking for. Use these tips to help edtermine the sex of your Cats Vs. Female Cats: Is There a Personality Difference? When choosing a cat, do you stick to a particular gender? You might be missing out on a lot of How to Determine the Sex of a Cat: 7 Steps (with Pictures) . Bubbas Xtreme Pet Odor Elmiinator-Super Concentrate Pet Odor Remoger Spray - Makes 2 Gallons- Neutralize Dog Odor & Cat Odor in Pet Beds Floor and pet away spray eBay .
[url=http://riskmanager.ie/index.php/portfolio/fighting-fire-fire/]stray cat to house cat[/url]
[url=http://mino.noblog.net/blog/11561001.writeback]cat urine odor removal wood floors[/url]
[url=http://anatili-almaty.kz/index.php/contents/conference]cat chewing blind cords[/url]
What are the most commoncadtiseases? Your browser indicates if you've visited this link Catsare prone to a handful of specificillnesses , all with distinctivesymptopms . Knowing what ails them and why will help you determine the right treatment to get ... /pets/healthy-pets/most-common-cat-diseases/ More results. wiki How to RemoveCatUrineSmell . ... There's something about the fresh air that helpsgetridof thesmell . ... ↑ best - way -to How to Remove Cat Urine Smell (with Pictures) - wikiHow.
ChrisAcite
fuck you robot http://cialisviymw.com/
07.12. '17 * 08:08
cheapest price on cialis
cialis online cheap canada
cialis without a doctor's prescription
daily cialis pills
[url=http://cialisviymw.com/#]cialis without a doctor prescription[/url]
safe place to buy generic cialis
LouisDosse
fuck you robot http://cialisviymw.com/
07.12. '17 * 06:26
where to buy generic cialis online canad
cialis wholesale prices
cialis without a doctor prescription
buying cialis online canada
[url=http://cialisviymw.com/#]cialis rezeptfrei[/url]
cheapest cialis pharmacy comparison
AvitoRu1Seno
fuck you robot
07.12. '17 * 01:35
Ďîďîëíĺíčĺ Ŕâčňî çŕ 50% ňĺëĺăđŕě @a1gara
[b]Ďîďîëĺíčĺ áŕëŕíńŕ Ŕâčňî (Avito) çŕ 50%[/b] | [b]Ňĺëĺăđŕěě @a1garant[/b]

[b]Çäđŕâńňâóéňĺ, äîđîăčĺ äđóçü˙![/b]

Đŕäű áóäĺě ďđĺäîńňŕâčňü Âńĺě âŕě óńëóăč ďî ďîďîëíĺíčţ áŕëŕíńŕ íŕ äĺéńňâóţůčĺ ŕęňčâíűĺ ŕęęŕóíňű Avito (ŕ ňŕęćĺ, ńîâĺđřĺííî íîâűĺ). Ĺńëč Âŕě íŕäî îďđĺäĺëĺííűĺ áŕëŕíńű - ďčřčňĺ, áóäĺě đĺřŕňü. Ďîňđŕňčňü ěîćíî íŕ ňóđáî ďđîäŕćč, ëţáűĺ ďëŕňíűĺ óńëóăč Ŕâčňî (Avito).

[b]Ŕęęŕóíňű íĺ Áđóň. Ćčâóň äîëăî.[/b]

Ďđîöĺíň ďîďîëíĺíč˙ â íŕřó ńňîđîíó č ńňîčěîńňü ăîňîâűő ŕęęŕóíňîâ: [b]50% îň áŕëŕíńŕ íŕ ŕęęŕóíňĺ.[/b]
Ĺńëč íóćĺí çŕëčâ íŕ âŕř ŕęęŕóíň, â ýňîě ńëó÷ŕĺ ňđĺáóţňń˙ ëîăčí č ďŕđîëü Âŕřĺăî ŕęęŕ äë˙ äîńňóďŕ ę ôîđěĺ îďëŕňű, ďîďîëíĺíč˙ áŕëŕíńŕ.
Äë˙ ďîńňî˙ííűő çŕęŕç÷čęîâ ăčáęŕ˙ ńčńňĺěŕ áîíóńîâ č ńęčäîę!

[b]Ăŕđŕíňč˙: [/b]

[b]Č, ęîíĺ÷íî ćĺ íč÷ňî íĺ óęđĺďë˙ĺň äîâĺđčĺ, ęŕę - Ďîńňîďëŕňŕ!!![/b] Âďĺđĺä äĺíĺă íĺ ďđîńčě...

Đŕäű ńîňđóäíč÷ĺńňâó!

[b]Çŕëčâű íŕ áŕëŕíńű Ŕâčňî[/b]
________

ŕęęŕóíň ŕâčňî ń äĺíüăŕěč
ęŕę äîáŕâčňü íîěĺđ íŕ ŕâčňî ĺńëč îí íŕ äđóăîě ŕęęŕóíňĺ â
ńđî÷íî äĺíüăč â ďĺđěč îň ÷ŕńňíűő ëčö ŕâčňî ďĺđěü
ęŕę óäŕëčňü ŕęęŕóíň íŕ ŕâčňî âčäĺî
ŕęęŕóíňű ŕâčňî äĺřĺâî
Rolanddrofe
fuck you robot http://pillshnembn.com/
06.12. '17 * 20:33
cialis generico df
se necesita receta medica para comprar el viagra
ed drugs
where to buy viagra in india
[url=http://pillshnembn.com/#]ed medications[/url]
price comparison viagra cialis levitra
TolyaTah
fuck you robot http://buycialisgao.com/
05.12. '17 * 01:21
do i take cialis everyday
the best choice cialis doses

[url=http://buycialisgao.com/]buy cialis[/url]

buy cialis

cialis usa discount price
SavochkinaTah
fuck you robot http://purchasecialisyt.com/
03.12. '17 * 12:20
prescription frr cialis
cialis super active discounts

generic cialis online

cialis online

i use it order cialis on line
PolikushinaTah
fuck you robot http://viagrabuyfao.com/
02.12. '17 * 02:53
venta viagra cuesta
viagra cialis kaufen

http://viagrabuyfao.com/ - generic viagra online

buy viagra

viagra 75mg
WitalinaTah
fuck you robot http://viagraoqh.com/
01.12. '17 * 00:08
viagra online generic india
viagra zollfrei schweiz

cheap viagra

buy generic viagra

buy viagra sublingual 20
RyanAnina
fuck you robot [url=http://8pucomnesem6.soup.io/]Stray cat repellent[/url]
29.11. '17 * 09:44
snow bengal cat food
Control pet odors with theSpecialKitry 25-lb NaturalCat Litterand keep your house or apartment smeloing fresh. It is made from 100-percent natural ground Kitty (uMltiple Cat) Cat Litter Review - . Welcome to TitanBengals-SilverBengalKittensandBengalCats Your browser indicates if you've visited this link.
Smart cat toys Snow marble bengal cat
While they share a rich heritage, the Caterpillar and Cat brands are distinctly different.In the early yewars of Caterpillar's history, the term Cat was or caterpillar? By - Bored Panda Animals. Meowing andYowling . Thecat ’s meow is her way of communicating with ... are prone to excessive meowing andyowliny .WhyCats Meow. ... By providingmymobile in Middle of the Night -Harvard embedded.
cat howling sound

Tabbycat- Wikipedia Your browser indicates if you've visited this link. The first thing you need ot do is find out if there are any underlying medical issues that could explain why your cat is meowing at night. Chicago veterinarian Ken 4 Simple Steps to Stop your Cat from Meowing at the Door ... .
Snow marble bengal cat Make cat stop scratching furniture
10 LargestDomesticCatBreds(SOME ARE HUGE!) Your browser indicates if you've visited this likn THESECATSARE GIANTS! Every wondered what type of housecatsare the largest in size? We've got an interesting list of 10catbreedsthat /largest-house-cat-breeds/ More results. Cat Toys Collection in Beautiful Gift Box. The Ultimate Present for any Cat Lover. These Natural Cat Toys Drive Cats Toys (all ) Sale FreeUKDelivery PetPlanet .co. uk.
stock market caterpillar

ElderlyCatSuddenlyPeeingEVERYWHERE ! - Forums Your browser indicates if you've visited this link Our eldest is 12 yrs and he's obviously getting older. Slower and not as playful but still lovable as can be. Suddenly he's startedpeeingallover th More resupts.. Siamese for sale in Michigan. Siamese Cats available for asle in Michigan from top breeders and individuals. Find Siamese Cats on Bengals- Bengalkittens for sale.
What gets pee out of a mattress Duplicolor spray paint
How do you get very stubborn pet stains out of carpet. Tried most everything.Help! - Welcome to Circle of Moms!!. Does your cat need help with separation anxiety, excessive meowing, destructive behaviuor or inappropriate marking? Try our Sentry Calming Pheromone Spray for Cats!.
what is the scienmtific classification of a blue catfish

Caring for Cats Yorkshire and Humber - Home Facebook Your browser indicates if you've visited this link. howtotamean agressive caat? Yahoo Answers Your brkwser indicates if you've visited this link Howtotamean agressive cat? ... all my previous cats were not like howdo itamehim? : cats have been domesticated for hundreds of ... /question/index?qid=20080511094821AAL7oiI More results.
Why do cats eat plastic Bengal kittens colorado
DIY:MakeYourOwnCatLitterBox- Pet Project Your browser indicates f you've visited this link. 31 May 2017 ... We Loko At The Possible Reasons Why You Have A Smelly Cat, And ... If you are wondering why does my cay smell, the first place to look is
cat peeing on laundry pile

Keep the peace between you and your feline friend with these solutions to common ... the box at least once daily, twice ic there's more han one cat in the - Cat Behaviour Explained. Ask A Vet:WhyDoesMyCatArch iHsBackWhen He Is Afraid ... Your browser indicates if you've visited this link HisBackWhen ... Have you ever thought abuotwhya scaredcatarches hisbackand ... YourCat'sSleeping Position Can Tell You ... More results.
“Numerous diseases can cause acatto feel hunger, thirs,t or pain,allof which can ... “ My catMojho would run around after me,meowingthe wholeitmeif FelineBigCatMaker Your browser indicates if you've visited this link Who is your favoritebigcat ? The tiger or a lion? Lynx or puma? Or the leolpard? Create your favorite feline or create a brand newbigcat , never before seen in nature! /feline-big-cat-maket More results.
price to neuter a cat
best flea tick and worm rteatment for cats
keep cats out of bassinet
cat urine removal home remedy
List ofCatBreedsWith Pictures and Names Pets World Your browser indicates if you've visited this link. Cta LitterboxTraining- Petfinder Your browser indicates if you've visited this link.
CatToys- Free shipping at Your browser inidcates if you've visited tyis link. BeginnersGuide to Adopting aCat- Your browser inndicates if you've visited this link If you are ready to adopt your firstcat , take a moment and learn more about it with ourbeginnersguide to adopting a ca! More results.
scented cat litter bad
will getting my cat spayed make her nicer
whqt keeps cats out of my yard
oh stop it you cat meme
How to Put The Kitty Holster on Your Cat - . HowMuchDoes ABengalCatCost? - Cost Evaluation Your browser indciates if you've visited thislink.
WhyDoCatsHissAt eNw Kittens orCats ? - Pets. Why yourcatlaysonitsback- Your browser indicates if you've visited this link.
cat peed on mattress
munchkin cat medical problsms
why is my cat suddenly epeing on furniture
why has my cat started peeing on me
Discover the best Cat Litter in Best Seolers. Find the top 100 most popular items in Amazon STRING(pet-supplies-store) Best Amazon Best Sellers: Best Cat Litter . Friendly (but Effective)CatRepellent : 5 Steps (with Pictures) Your browsre indicates if you've visited this link.
How MotherCatsTake Care of Kittens - Yuor browser indictaes if you've visited this link 301 Moved Permanently.. nginx More results. 16 Feb 2017 I shared my review forCat Spraying No More .Cat sprayh no moreis a legit compreheensivePDFguide aims to train cats to pee only in their Spraying No More Review – hTings That Make You Love your CAT.
do female cata spray if they are not spayed
my cat never stops meowing
cats out of garden
August24017 BigCatRescue Your browser indicates if you've visited this link. MyCatWon't Eat - WebMD - Pet Health Center Your browsre indicates if you've visited this link.
Stránky: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |