peťo bondra skončil kariéru, svet ako sme ho poznali doteraz, skončil. nový svet trvá 3885 dnínázov
url
kategória
popis
Zoradiť:
Najnovšie | Klikané
0 - 12 z 6 liniek
prev | next
Adresár podstatných liniek:
legislatíva
Pridaná 18/05/2006, 975 hits

Zákon o štátnom jazyku

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy na úseku ochrany a starostlivosti o štátny jazyk, ako to vyplýva zo zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, a dohliada na dodržiavanie zákona č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v platnom znení.
Pridaná 18/05/2006, 971 hits

Zákon o Rade pre vysielanie a retransmisiu

Poslaním rady je presadzovať záujmy verejnosti pri uplatňovaní práva na informácie, slobody prejavu a práva na prístup ku kultúrnym hodnotám a vzdelaniu a vykonávať štátnu reguláciu v oblasti vysielania a retransmisie. Rada dbá o uchovávanie plurality informácií v spravodajských reláciách vysielateľov, ktorí vysielajú na základe zákona alebo na základe licencie.

Postavenie a pôsobnosť Rady pre vysielanie a retransmisiu (predtým Rady pre rozhlasové a televízne vysielanie) a práva a povinnosti vysielateľa a prevádzkovateľa retransmisie upravuje zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii v platnom znení.
Pridaná 18/05/2006, 990 hits

Zákon o Slovenskom rozhlase

Postavenie, poslanie, úlohy a činnosť Slovenského rozhlasu a jeho orgánov a hospodárenie a financovanie Slovenského rozhlasu upravuje zákon č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase.
Pridaná 18/05/2006, 1020 hits

Zákon o STV

Postavenie, poslanie, úlohy a činnosť Slovenskej televízie, jej orgánov a hospodárenie a financovanie Slovenskej televízie upravuje zákon č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii.
Pridaná 18/05/2006, 990 hits

Zákon o SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský

V oblasti hudby zastupuje: SOZA práva autorov hudby, textu a hudobných vydavateľov, SLOVGRAM práva interpretov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov a OZIS práva interpretov.
Pridaná 18/05/2006, 988 hits

Zákon o reklame

Všeobecné požiadavky na reklamu stanovuje zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame v platnom znení.